Faculty

mandeep-singh
Dr. Mandeep Singh
Programme Coordinator
Phone: +91-99881 11757
kvksangrur@pau.edu

ravinder-kaur
Dr. Ravinder Kaur
SMS Horticulture
Phone: +91-94630 66782
bhupimander@rediffmail.com

ashok-kumar
Sh. Ashok Kumar
SMS Soil Science
ashoksangrur@gmail.com

satbir-singh
Dr. Satbir Singh
SMS Animal Science
Phone: +91-9478474020
satsingh09@gmail.com

monika-choudhary
Dr. Monika Choudhary
SMS Home Science
Phone: +91-7696559175
moni0986@gmail.com

Dr. Shiva Bhambota
Dr. Shiva Bhambota
SMS Farm Machinery & Power Engg.
Phone: +91-9814065558
shiva69@gmail.com